om oss

om oss


Transtronic säljer, installerar och producerar våra egenutvecklade elektroniska riktinstrument, för kunder som arbetar framförallt inom bergborrindustrin.
Vi hjälper våra bergborrkunder att uppnå en högre noggrannhet.
Detta leder till en effektivare borrning som resulterar i högre lönsamhet för kunden, mindre miljöpåverkan och en högre säkerhet vid sprängningen.
Transtronic har arbetat med avancerad borrutrustning redan sedan 1972 när grundaren, Gunnar Thele, startade företaget.
Vi ligger i Köping, där 19 engagerade personer arbetar.
​​​​​​​Vi täcker allt från utveckling och design till tillverkning, installation, reparation och support.


Titta på vår presentions film här under

vår vision


Vår utrustning ska vara det naturliga första valet för våra kunder inom bergborrning.
Transtronic är i framkant när det gäller att utveckla inriktande precisionsverktyg och användarvänlighet.
Transtronic ska alltid leva och agera i enlighet med en hög etik och moral gentemot alla våra kunder och anställda.
Transtronic skall vara en attraktiv arbetsgivare.


KVALITETSPOLICY


Transtronic AB konstruerar och producerar utrustningar med rätt prestanda, genom ständiga förbättringar utvecklas vårt verksamhetssystem kontinuerligt så att rätt kvalitet och alla relevanta krav efterlevs.
​​​​​​​Produkterna eller tjänsterna levereras i rätt tid enligt den överenskommelse om leveranstid som träffats med kunden.PERSONALPOLICYVarje anställd ska känna till de av företaget fastställda policies och mål, känna till och förstå sin egen roll och sitt ansvarsområde samt ha de befogenheter och det ansvar samt den kompetens som krävs för uppgiften.


Avdelningschefer har personalansvar som bl.a. består av rekrytering, utveckling och avveckling.
Chefer skall genomföra målsamtal och lönesamtal med sina medarbetare minst en gång per år.
Med stöd av avdelningschefer ansvarar VD för att personalpolitiken förverkligas inom bolaget.
Rekryteringen ska vara systematisk, målinriktad, framtidsinriktad och ske på rätt kompetensnivå.
Kompetensutveckling ska stimuleras och intern rörlighet ska eftersträvas och uppmuntras.
Respekt för individen ska prägla vår arbetsmiljö och vårt agerande ska bygga på öppenhet, ärlighet, god etik och jämställdhet. Genom att konsekvent följa lagar och föreskrifter som åvilar en arbetsgivare i arbetsmiljöfrågor skall den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön säkerställas.
Våra löner ska vara individuella, differentierade, marknadsanpassade och resultatanpassade.

ARBETSMILJÖPOLICYTranstronic strävar aktivt mot en nollvision vad gäller olycksfall samt fysisk och psykisk ohälsa bl.a. genom att:
Systematiskt undersöka, åtgärda och följa upp risker som kan leda till olyckor eller ohälsa.


Skapa medvetenhet om arbetsmiljöns betydelse för medarbetarnas välbefinnande och därav följande lönsamhet för Transtronic.


• Utse/rekrytera lämplig personal för varje arbetsuppgift i företaget.


MILJÖPOLICY


​​​​​​​Transtronic AB skall aktivt verka för miljöförbättrande åtgärder i vår produktion och tillhörande service och logistiktjänster.
 
• I vårt arbete och i samarbete med leverantörer och våra kunder skall vi verka för bästa miljöalternativ kombinerat med bästa funktion och kostnad för våra produkter och tjänster.
• Vi skall minst följa gällande lagar och föreskrifter samt tillämpa försiktighetsprincipen i vårt handlande i de fall förordningar saknas.
• Vår verksamhet skall medvetet styras enligt ett livscykelperspektiv i allt från val av material, återanvändning, återvinning och minimering av miljöstörande ämnen och avfall.
• Investeringar i reduktionsåtgärder ska prioriteras över klimatkompensation.
• El som Transtronic AB köper (utöver egenproducerad) ska vara ”Grön”.
• Vi utbildar och motiverar aktivt våra medarbetare att engagera sig för att öka miljöansvar.
• Genom att ta fram produkter för att effektivisera kunders processer bidrar vi till att minska miljöpåverkan.
• Transtronic AB erbjuder laddningsmöjlighet för anställda med elbil för att motivera personal till hållbar utveckling.
• Tjänsteresor klimatkompenseras.

KONFLIKTMINERALSPOLICY


​​​​​​​Transtronic i Köping AB har åtagit sig att säkerställa hälsa, säkerhet och skydd för människor som kan komma i kontakt med våra produkter eller tjänster. Vi som företag ställer höga krav på sociala, miljömässiga och mänskliga rättigheter av såväl våra egna anställda som från våra leverantörer.
Att hantera våra åtaganden i relation till Conflict Minerals är en del av detta ansvar.
Transtronic I Köping AB har åtagit sig att:
- Identifiera vilken produkt vi producerar som påverkas av Konfliktmineraler och anpassa våra ansträngningar därefter.
- Att inte köpa produkter och material som innehåller konfliktmineraler direkt från konfliktgruvor.
- Samarbeta med våra leverantörer för att säkerställa att eventuella konfliktmineraler som finns i de produkter och material som levereras till Transtronic I Köping AB kommer från konfliktfria källor.
- Bidra till konfliktfri handel genom att uppmuntra våra leverantörer att inte diskriminera legitima källor till konfliktmineraler.
- Att följa de regler och förordningar som utfärdats av US Securities and Exchange Commission (SEC)
enligt avsnitt 1502 i Dodd-Frank Wall Street-reformen och stödjer branschinitiativ, till exempel Conflict Free Smelter Program (CFS)

 
 Transtronic AB